Akcja letnia


Nasz statut
Plan finansowy
Rozklad dnia
Jadłospis
Co w tym roku


Regulamin
Plan finansowy
Wpłaty Rodziców
Zajęcia dodatkowe


Misie
Kotki
Biedronki
Motylki
Pszczółki
Foto album

Dyrektor
Angielski
Logopeda

Przedszkole Nr 273

                                                                                                                  

 

        Przedszkole Nr 273

        01-111 Warszawa ul. Jana Olbrachta 28 tel. 0 22  836-89-13 fax. O 22 877-44-06  

        przedszkole273@poczta.onet.pl ; p273@edu.warszawa.pl.

 

 

                                                                                                Załącznik do Uchwały Nr 1 /2009-10

                                                                                        Rady Pedagogicznej Przedszkola nr  273               

 

 

S T A T U T

Przedszkola nr 273

w Warszawie ul. Jana Olbrachta 28

 

opracowany na podstawie następujących aktów prawnych:

1.       Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 56 )

2.       Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r.Nr  97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 z póź. zm.);

3.       Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie ONZ w dniu 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120 poz. 526 z póź. zm.) oraz aktualnych aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw, a w szczególności: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.  z 2001 Nr 61, poz. 624 z póź. zm.);

4.        Ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.(Dz.U. z 2005 r.   nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) oraz aktualnie  obowiązujących   przepisów  wykonawczych;

5.       Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908 z póź. zm.)

6.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2009  roku w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru    pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji  pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz     

7.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów Wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników. (Dz. U. Nr 89 z dnia 10 czerwca 2009 r., poz. 730)

8.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2009 r.   zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne   przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu  nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz. U. Nr 116 z dnia 23 lipca 2009 r., poz. 977

9.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i   niepublicznych szkołach i placówkach  ( Dz. U. z 2009 nr.139, poz. 1130 )

10.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008mr. w  sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia  ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr   4, poz. 17);

                                                                  

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1.    Przedszkole nr 273 w Warszawie zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.

2.    Siedziba przedszkola znajduje się w Warszawie przy ulicy Jana Olbrachta 28.

3.    Organem prowadzącym przedszkole jest miasto stołeczne Warszawa.

4.    Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Aleje Jerozolimskie 32

00-024 Warszawa

 

5.    Ustalona nazwa używana przez przedszkole brzmi:

 

Przedszkole nr 273 w Warszawie

01-111 Warszawa

ul. Jana Olbrachta 28

tel. (0 22) 836 89 13

fax. (0 22) 877 44 06

NIP 527 21 34 846, REGON 013001676, PKD 8010A

 

6.    Na pieczęciach może być używany skrót nazwy o następującej treści:

 

Przedszkole nr 273

01- 111 Warszawa

ul. Jana Olbrachta 28

tel. (0 22) 836 79 13

fax. (0 22) 877 32 09

 

Do oznaczenia dokumentów może być stosowany skrót nazwy: P273

 

7.    Ilekroć w niniejszym statucie mowa jest o rodzicach dziecka oznacza to również prawnych opiekunów dziecka sprawujących opiekę rodzicielską na podstawie prawomocnego wyroku sądu rodzinnego.

8.    Przedszkole działa na podstawie:

1)      Ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 56 i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy;

2)      Aktu założycielskiego Przedszkola nr 273 w Warszawie;

3)     Niniejszego statutu.

o  Założenia ogólne:

1)    Przedszkole jest czynne 11,0 godzin dziennie w dni robocze. Godziny pracy przedszkola ustala się w każdym roku szkolnym z uwzględnieniem potrzeb rodziców. Godziny pracy określone są w arkuszu organizacji pracy przedszkola. Dyrektor przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej przygotowuje na każdy rok szkolny ramowy rozkład dnia.

2)    Na wniosek rodziców organ prowadzący przedszkole w porozumieniu z dyrektorem przedszkola po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może wyrazić zgodę na przedłużenie czasu pracy placówki powyżej 11 godzin dziennie.

3)    Dniami wolnymi od pracy z wychowankami są dni ustawowo wolne od pracy.

4)    Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:

a)  Miasto Stołeczne Warszawa,

b)   Rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu

c)    przychody konta dochodów własnych

5)    Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w Ustawie o finansach publicznych. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest „Plan dochodów i wydatków” na dany rok kalendarzowy zwany „planem finansowym”. W przedszkolu utworzony jest rachunek dochodów własnych, posiadający własny rachunek bankowy. Przedszkole może gromadzić na rachunku dochodów własnych dochody określone w uchwałach Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Rada Miasta ustala źródła dochodów i ich przeznaczenie. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane będą zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

6)    Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Podstawa programowa jest realizowana nieprzerwanie w godz. 8-13.

7)    Wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez m.st. Warszawa wykraczające poza podstawę wychowania przedszkolnego oraz zasady jej regulowania ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy.

8)    Na konto dochodów własnych przedszkola mogą być wpłacane darowizny od osób fizycznych i instytucji a także osób prywatnych.

9)    Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola. Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola na  podstawie analizy kosztów żywienia w porozumieniu z Radą Rodziców. może być ona wyższa, niż wskazana w aktualnie obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

10)Zasady zwrotu stawki żywieniowej w przypadku nieobecności dziecka ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady m.st. Warszawy.

11)Rodzice co miesiąc wnoszą z góry opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz opłatę za wyżywienie zgodnie z Uchwałą Rady m.st. Warszawy  w  terminie  ustalonym  przez dyrektora przedszkola.

12)Przedszkole może organizować naukę religii na życzenie rodziców. Dzieci nie uczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela. Przy małej liczbie dzieci zgłoszonych na zajęcia religii z danej grupy, mogą być organizowane zajęcia religii międzygrupowe.

13)Dzieci, na wniosek rodziców, mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, np. język obcy, umuzykalnienie, gimnastyka korekcyjna, teatr, tańce itp.

14)Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwości i forma organizacyjna, uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców i są przez nich w całości finansowane.

15)Czas trwania zajęć (również zajęć dodatkowych) jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

a)   dzieci w wieku 3-4 lata – od 15 do 20 min.,

b)   dzieci w wieku 5-6 lat – od 25 do 30 min.

16)Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. Zajęcia te nie mogą odbywać się w czasie przeznaczonym na realizację podstawy programowej.

17)Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

18)Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności materialnej za cenne rzeczy i zabawki przyniesione przez dzieci do przedszkola.

 

Rozdział II

Cele i zadania przedszkola

 

§ 2

1.    Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności:

a)      wspomaga dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

b)     buduje systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre i co złe; 

c)      kształtuje  u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

d)     rozwija umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

e)     stwarza warunki sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

f)       troszczy się  o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

g)      buduje dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

h)     wprowadza  dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

i)       kształtuje  u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

j)       zapewnienia dzieciom lepsze szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

k)      zapewnia opiekę, wychowanie i nauczanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,

l)       zapewnia wszystkim dzieciom pełny rozwój umysłowy, moralno-społeczny, emocjonalny oraz fizyczny zgodnie z ich możliwościami i potrzebami psychofizycznymi w warunkach poszanowania godności osobistej, z wykorzystaniem własnej inicjatywy dziecka,

m)   realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej w oparciu o program wychowania przedszkolnego zatwierdzony przez Dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej oraz programy autorskie, własne pisane zgodnie z podstawą programową.

n)     zapewnia  organizację   zajęć  dodatkowych,  z   uwzględnieniem   w  szczególności potrzeb  i  możliwości rozwojowych dzieci,

o)     kształtuje umiejętność współżycia i współdziałania w zespole niejednorodnym; uczy poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka,

p)     umożliwia dzieciom wychowanie w poczuciu przynależności narodowej; etnicznej; językowej  i religijnej,

q)     wspomaga indywidualny rozwój dziecka oraz współdziała z rodziną w przygotowaniu do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych uwzględnia stopień  i rodzaj niepełnosprawności,

r)       udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, psychologiem i innymi specjalistami na terenie placówki oraz instytucjami działającymi na rzecz dzieci,

s)      konsekwentnie przestrzega praw dziecka oraz upowszechnia wiedzę o tych prawach,

t)       zapewnia  wychowankom bezpieczne i higieniczne warunki  nauki, wychowania  opieki,

u)     zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-edukacyjnego uwzględniając zasadę: zaspokajania potrzeb dziecka, jego aktywności, indywidualizacji

2.    Praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego, zatwierdzonego przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej. Istnieje również możliwość pracy na podstawie programu własnego zatwierdzonego w trybie przewidzianym przepisami prawa.

3.    Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w rocznej koncepcji pracy przedszkola i w miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych oraz w planie nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny.

4.    Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku, zainteresowań i możliwości rozwojowych dziecka, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

a)         zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

b)   zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa pod każdym względem,

c)         stosuje w swoich działaniach przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki oraz przepisy przeciwpożarowe,

d)   współpracuje z ośrodkami psychologiczno-pedagogicznymi i poradniami specjalistycznymi zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc.

5.  W ramach posiadanych możliwości Przedszkole nr 273 w Warszawie organizuje i udziela wychowankom i ich rodzinom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno - pedagogiczną poprzez:

a)    diagnozowanie środowiska wychowanków,

b)        rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka
i umożliwianie ich zaspokajania,

c)         rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,

d)        organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

e)        wspieranie rozwoju dziecka uzdolnionego,

f)          podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu dydaktyczno – wychowawczego przedszkola i wspieranie nauczycieli w tym zakresie.

g)         prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców,

h)        wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,

i)          udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających realizowanych przez nich programów nauczania i wychowania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, utrudniające sprostanie tym wymaganiom,

j)          wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

k)         umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.

6.  Zadania, o których mowa, realizowane są we współpracy z :

a)         rodzicami,

b)        nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,

c)         poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi,

d)        innymi przedszkolami,

e)        podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

7.  Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

8.  Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek:

a)         rodziców,

b)        nauczyciela, w szczególności wychowawcy i nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne,

c)         psychologa,

d)        poradni psychologiczno pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

9.  Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu w formie:

zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,

10.  Objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi oraz zajęciami psychoedukacyjnymi        

       wymaga zgody rodziców.

11.     Szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie określają odrębne przepisy.

12.     Dzieci niepełnosprawne i przewlekle chore mogą być przyjęte do oddziału ogólnodostępnego  przedszkola.

13.     Przedszkole, po otrzymaniu orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej
o potrzebie kształcenia specjalnego, zapewnia dzieciom, o których mowa w pkt. 13:

realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

odpowiednie warunki do nauki i środki dydaktyczne wspomagające proces edukacji w miarę możliwości finansowych przedszkola,

realizację programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej,

indywidualne zajęcia specjalistyczne wspomagające proces edukacji w wymiarze  określonym przez organ prowadzący,

integrację ze środowiskiem rówieśniczym

14.     Dyrektor Przedszkola powierza każdy oddział przedszkolny opiece dwóch, w wyjątkowych sytuacjach trzech nauczycieli.

15. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.

16.     W oddziale dla dzieci trzyletnich lub w grupach dzieci 3 i 4-letnich, w których jest minimum 10-ro 3-latków zatrudniona jest dodatkowo pomoc nauczyciela.

17.     W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci z tego oddziału w przedszkolu.

ROZDZIAŁ III

Organa  przedszkola i ich kompetencje

§ 3

1.    Organami przedszkola są:

a)         Dyrektor przedszkola,

b.         Rada Pedagogiczna,

c.     Rada Rodziców.

2.  Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.  

3.   Dyrektor Przedszkola:

a)         Dyrektor przedszkola powoływany i odwoływany jest na podstawie Ustawy  o Systemie Oświaty;

b)        Dyrektor przedszkola może być wyłoniony w drodze konkursu lub powierzenia przez organ prowadzący.

c)         Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje
je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu dla zatrudnionych w przedszkolu pracowników pedagogicznych, pracowników administracji i obsługi.

d)        Dyrektor przedszkola jest jednoosobowo odpowiedzialny za placówkę  i  prowadzoną  w niej działalność, a w szczególności za:

o    tworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju;

o    organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola, organizację pracy w placówce;

o    kierowanie polityką kadrową przedszkola, w tym m.in.: zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola, przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom  i innym pracownikom;

o    występowanie z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,  w  sprawach  odznaczeń,  nagród  i  innych  wyróżnień  dla   nauczycieli i  innych pracowników placówki,

o    dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;

o    zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisami przeciwpożarowymi;

o    prawidłowe przeprowadzenie procesu rekrutacji dzieci do przedszkola,

o    wszystkie decyzje podejmowane przez pracowników w ramach ich kompetencji.

e)      Do obowiązków Dyrektora należą także:

a.       przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał podjętych w ramach  kompetencji stanowiących;

b.      wykonywanie czynności związanych z awansem zawodowym nauczycieli
tzn. zapewnienie nauczycielom ubiegającym się o awans prawidłowego przebiegu stażu, dokonywanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, powoływanie i przewodniczenie komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli stażystów ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego, nadanie stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego, praca w składzie komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego oraz w komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego;

c.       przygotowanie arkusza organizacji pracy przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu;

d.      organizowanie pomocy specjalistycznej dla dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do przedszkola;

e.      planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami;

f.        jeżeli przerwa w działalności oświatowej przedszkola trwa co najmniej dwa tygodnie - dokonanie kontroli obiektów należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów (z ustaleń kontroli sporządza się protokół, kopię protokołu dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu)

g.       ustalenie ramowego planu dnia na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,

h.      podejmowanie decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej,

i.        współpraca z rodzicami, organem prowadzącym, instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi, a także ze środowiskiem lokalnym;

j.        podawanie do publicznej wiadomości do 15 czerwca zestawu programów wychowania przedszkolnego, które będą obowiązywały od początku następnego roku szkolnego,

k.       opracowywanie Regulaminu Pracy oraz innych regulaminów o charakterze wewnętrznym;

l.        współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,

m.    administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z regulaminem;

n.      prowadzenie dokumentacji kadrowej, kancelaryjno – archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

o.      wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

f)       Dyrektor sprawując nadzór pedagogiczny nad wszystkimi zajęciami prowadzonymi               w przedszkolu , wykonuje w szczególności następujące zadania:

a.         planuje, organizuje i przeprowadza działania diagnostyczno - oceniające sferę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą przedszkola, w tym: systematyczne kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności statutowej przedszkola, hospitacje zajęć prowadzonych przez nauczycieli  i badanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków oraz działania wspomagające pracę nauczycieli w tym: szkolenia i warsztaty,  przekazywanie informacji o aktualnych problemach oświatowych i przepisach prawa dotyczących przedszkola, udział w rozwiązywaniu bieżących problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, inspirowanie nauczycieli do samodzielnej, innowacyjnej i twórczej działalności oraz wskazywanie właściwego trybu postępowania w konkretnych sprawach, upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań służących skutecznej realizacji zadań przedszkola – promowanie przykładów dobrych praktyk, inspirowanie lub organizowanie współpracy między nauczycielami oraz stowarzyszeniami i organizacjami,

b.        opracowuje plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej  w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan,

c.         plan nadzoru, o którym mowa w ust. b uwzględnia plan nadzoru pedagogicznego przedstawiony przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, wyniki nadzoru z poprzedniego roku szkolnego oraz zadania wynikające z koncepcji pracy przedszkola na bieżący rok szkolny.

d.        plan nadzoru, o którym mowa w ust. b zawiera w szczególności :

1.    cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram;

2.    tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;

3.    tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli;

4.    plan obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności wynikające z działalności statutowej  szkoły lub placówki.

5.    inne informacje uznane przez dyrektora za istotne.

e.        przed zakończeniem każdego roku szkolnego przedstawia Radzie Pedagogicznej informację o realizacji planu nadzoru pedagogicznego zawierającą:

o   zakres wykonania planu,

o   wnioski ze sprawowania nadzoru pedagogicznego obejmujące: wnioski z analizy poziomu osiągnięć edukacyjnych wychowanków z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych i wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej, ocenę sytuacji wychowawczej oraz stanu opieki nad wychowankami, a także podjęte działania wynikające z wniosków ze sprawowania nadzoru pedagogicznego wraz z informacją o ich skutkach.

f.        wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli w szczególności przez organizowanie szkoleń, narad i konferencji oraz poprzez systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli

g.       gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy zgodnie z odrębnymi przepisami oraz gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

g)      Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców niezgodnych z przepisami prawa i powiadamia o tym niezwłocznie organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w przypadku stwierdzenia jej niezgodności z prawem po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

h)      W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor Przedszkola współdziała z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, a w szczególności:

a.         koordynuje ich działania, zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy                       poszczególnymi organami Przedszkola,

b.         w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola.

1)        Dyrektor przedszkola po wyrażeniu pozytywnej opinii przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców może wyrazić zgodę na podjęcie w przedszkolu działalności przez  stowarzyszenia  i organizacje, których  statutowym  celem  jest  działalność  wychowawcza  wśród dzieci albo rozszerzenie form pracy  dydaktycznej,  wychowawczej  lub  opiekuńczej  przedszkola  na  wcześniej  uzgodnionych warunkach.

4.   Rada Pedagogiczna:

1)        Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2)        W skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor przedszkola oraz wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zapraszane przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

3)        Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

4)        Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który nie może być sprzeczny z niniejszym statutem i obowiązującymi przepisami.

5)        Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

a)         uchwalenie statutu przedszkola;

b)        uchwalanie Regulaminu Rady Pedagogicznej

c)         opracowanie i zatwierdzenie rocznej koncepcji pracy placówki;

d)        podejmowanie uchwał w sprawie zaopiniowania dopuszczenia do użytku   programów wychowania przedszkolnego.

e)        podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, zajęć i programów autorskich,

f)          ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

g)         podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków w       

h)        trakcie roku szkolnego.

6)        Rada Pedagogiczna opiniuje:

a)         projekt planu finansowego przedszkola;

b)        wnioski o nagrody i wyróżnienia;

c)         organizację pracy placówki;

d)        propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom dodatkowych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia.

7)        Rada Pedagogiczna wyłania ze swojego grona dwóch przedstawicieli, biorących udział w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.

8)        Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem zawartym w  rocznej koncepcji pracy przedszkola oraz na wniosek przewodniczącego lub 1/3 członków Rady.

9)        Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów  w obecności co najmniej 2/3 liczby jej członków.

10)     Osoby uczestniczące w posiedzeniu rady obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady. Członkowie Rady są również zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom.

11)     Rada Pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem              o odwołanie dyrektora oraz do Mazowieckiego Kuratora Oświaty o zbadanie i ocenę działalności przedszkola, dyrektora lub nauczyciela zatrudnionego w placówce.

12)     Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona   sprzeczna z prawem i powiadamia o tym organ prowadzący.

5.    Rada Rodziców:

1)         Rada Rodziców jest organem społecznie działającym na rzecz przedszkola, wspierającym jego działalność statutową, stanowiącym reprezentację wszystkich rodziców.

2)        Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, określający wewnętrzną strukturę i tryb pracy, szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oraz przedstawicieli rad oddziałowych do rady rodziców przedszkola. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola i obowiązującymi przepisami.

3)        Rada Rodziców  współdziała z pozostałymi organami przedszkola.

4)        W skład Rady Rodziców wchodzą - po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału; przy czym w wyborach jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

5)        Kompetencje Rady Rodziców :

a)         Rada Rodziców uchwala

-     regulamin Rady Rodziców

-  jeśli zaistnieje potrzeba utworzenia programu wychowawczego lub profilaktycznego - uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: program wychowawczy przedszkola, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowany przez nauczycieli; program profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska,

b)        opiniuje:

-   program i harmonogram poprawy efektywności wychowania przedszkola,

-  wyraża opinię na temat pracy nauczyciela na wniosek dyrektora przedszkola podczas uzyskiwania przez nauczycieli kolejnych stopni awansu zawodowego

c)         Rada Rodziców może występować do Dyrektora i Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego przedszkole lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami  i opiniami  dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

6)         W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady ustalania, zbierania i wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.

7)         Rada Rodziców może inicjować i organizować formy bezpośredniej pomocy dotyczącej bieżącej działalności przedszkola.

6.       Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenie poziomu rozwoju przedszkola.

7.        Ustala się następujące zasady współdziałania poszczególnych organów przedszkola:

1)        każdy z nich działa i podejmuje decyzje w ramach swoich kompetencji określonych w  Statucie Przedszkola,

2)        każdy z nich na bieżąco wymienia informacje o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.

8.       Wszelkie spory pomiędzy organami przedszkola rozstrzyga dyrektor drogą rozmów i negocjacji ze stronami, uwzględniając ich ustawowe kompetencje.

1)         Sposób rozwiązywania sporów między organami przedszkola:

a)        Organy przedszkola działają zgodnie z prawem.

b)       Podstawową zasadą jest ugodowe rozwiązywanie konfliktów.

c)        Sprawy sporne między organami rozstrzyga dyrektor przedszkola.

d)       Na terenie przedszkola zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby. Zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów.

2)         Tryb rozwiązywania sporów między dyrektorem przedszkola i Radą Pedagogiczną - Dyrektor i Rada Pedagogiczna powinni dążyć do polubownego załatwiania sporów  w toku:

a)          indywidualnych rozmów,

b)         zebrań Rady Pedagogicznej zwoływanych na wniosek    

          dyrektora lub Rady Pedagogicznej – w ciągu 7 dni od zgłoszenia wniosku,

c)          zebrań  Rady Pedagogicznej, z udziałem organu prowadzącego  lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny – w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

3)         W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu należy złożyć odwołanie:

a)          do organu sprawującego nadzór pedagogiczny – w zakresie działalności        dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej,

b)         do organu prowadzącego - w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

4)         Tryb rozwiązywania sporów między Dyrektorem Przedszkola, a Radą Pedagogiczną   i Radą   Rodziców :

a)            Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców dążą do polubownego załatwiania  sporu  w toku:

o      indywidualnej rozmowy nauczycieli z rodzicami,

o      indywidualnej rozmowy nauczyciela z rodzicami (z udziałem dyrektora),

o      indywidualnej rozmowy dyrektora z rodzicami,

o      zebrania z rodzicami zwołanego na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora w ciągu 2 tygodni od złożenia wniosku do dyrektora przedszkola,

o      zebrania z rodzicami (z udziałem organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny) zwoływanego na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora w ciągu miesiąca od złożenia wniosku do dyrektora przedszkola.

5)         W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu Rada Rodziców (rodzic) ma prawo zwrócić  się:

a)do organu sprawującego nadzór pedagogiczny – w zakresie działalności dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej;

b)         do organu prowadzącego – w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

6)         Spory między organami przedszkola mogą być rozstrzygane przez komisję pojednawczą.                                                                                                              Komisję pojednawczą powołuje dyrektor spośród członków Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. W jej skład wchodzi po dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców oraz dyrektor jako przewodniczący (jeśli nie jest stroną w konflikcie). Jeśli dyrektor jest stroną w konflikcie, to na jego miejsce jest powołany inny przedstawiciel Rady Pedagogicznej.

7)         Strony zwaśnione prezentują własne stanowiska komisji pojednawczej, a komisja ustala sposób głosowania odnośnie rozwiązywanego problemu. W razie braku porozumienia stanowisko zajmują przedstawiciele organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Rozdział IV

Organizacja Przedszkola

§ 4

1.          Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

2.          Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola najpóźniej do 30 kwietnia poprzedzającego roku szkolnego.

3.          Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

4.          W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:

1)         liczbę oddziałów, liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,

2)         liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,

3)         ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,

4)         czas realizacji podstawy programowej.

5.        W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci, Dyrektor Przedszkola i Rada Pedagogiczna mogą ustalić wewnętrznie inną organizację pracy oddziałów, kierując nauczycieli do wykonywania zadań dodatkowych w placówce w czasie przeznaczonym na pracę wychowawczo – dydaktyczną pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa dzieci.

6.          Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

7.         Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

1)     W szczególnie uzasadnionych przypadkach liczba dzieci w oddziale może  przekroczyć 25.

8.            Jedną grupą wychowanków opiekują się dwie nauczycielki, w wyjątkowych sytuacjach – trzy, na zmianę - jedna osoba personelu obsługowego – woźna - a w grupach dzieci 3-letnich i 3-4 letnich (przy 10-gu dzieciach trzyletnich) dodatkowo pomoc nauczycielki.

9.          W czasie zajęć poza terenem przedszkola jednej osobie dorosłej nie należy powierzać więcej niż dziesięcioro dzieci. W przypadku korzystania ze środków komunikacji miejskiej jednej osobie dorosłej można powierzyć nie więcej niż pięcioro dzieci.

10.      Podstawa  programowa wychowania przedszkolnego określa ramowy plan dnia

11.      Ramowy plan dnia uwzględnia właściwe zaplanowanie zajęć dziecka zgodnie z nową podstawą programową, z uwzględnieniem potrzeb, możliwości psychofizycznych i zainteresowań dzieci.

 

RAMOWY PLAN DNIA

 

Lp.

 

 

Wymiar czasowy

 

Rodzaj zajęć

 

1.

 

co najmniej 1/5 czasu

zabawa dzieci;

(w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela)

 

 

 

2.

 

co najmniej 1/5 czasu;

 

 

 

a w przypadku młodszych dzieci-
co najmniej 1/4 czasu;

 

zajęcia na świeżym powietrzu;

(dzieci spędzają ten czas w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp.; organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);

 

 

3.

najwyżej 1/5 czasu;

zajęcia dydaktyczne;


(różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego);

 

 

4.

 

2/5 czasu

zajęcia według uznania nauczyciela;

 

(nauczyciel  może dowolnie zagospodarować ten czas, uwzględniając możliwości, zainteresowania, wiek dzieci, intensywność zajęć, w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

 

 

 

 

12.      Na podstawie ramowego plan dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia.

13.      Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 125.

14.      W przedszkolu jest 5 oddziałów..

15.      Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada :

1)          sale zajęć dla poszczególnych oddziałów wraz z łazienkami

2)          gabinet specjalistów

3)          salę gimnastyczną

4)          salę zabaw

5)          pokój metodyczny z biblioteką

6)          pomieszczenia administracyjno – gospodarcze,

7)          kuchnię,

8)          szatnię dla dzieci i personelu,

9)          ogród przedszkolny.

16.      Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami, dostosowanymi do wieku dzieci.

17.      Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

18.      Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa podczas tych form pracy oraz sposób ich dokumentowania określa „Regulamin spacerów i wycieczek” obowiązujący w przedszkolu.

19.      Dziecko do przedszkola winno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub inną osobę pełnoletnią pisemnie przez nich upoważnioną zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

20.      Upoważnienie pisemne powinno zawierać imiona i nazwiska rodziców lub prawnych opiekunów, adres zamieszkania, serie i numery dowodów tożsamości, numery telefonów oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i numer dowodu tożsamości, miejsce zamieszkania, numer telefonu oraz deklarację zgody na udostępnienie danych osobowych. Wzór upoważnienia opracowuje organ prowadzący. Upoważnienie ważne jest przez rok szkolny.

21.      Osoby upoważnione w każdym przypadku odbierają dzieci z przedszkola i potwierdzają to własnoręcznym podpisem. Osoby upoważnione mogą odebrać dziecko po uprzednim okazaniu dowodu tożsamości.

22.      Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

23.      Pracownicy przedszkola mają prawo odmówić wydania dziecka osobom będącym w stanie nietrzeźwym, bez względu na to, czy jest to rodzic, czy osoba upoważniona do odbioru dziecka.

24.      O każdej odmowie wydania dziecka rodzicowi nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola lub jego zastępcę. W sytuacji opisanej w punkcie 22, gdy nauczyciel nie wyda dziecka, dyrektor wspólnie z nauczycielem podejmują wszelkie czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka lub innymi osobami upoważnionymi do odbioru dziecka. Jeśli nawiązanie kontaktu z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka jest niemożliwe Dyrektor podejmuje decyzję o powiadomieniu policji.

25.     Dziecko musi być przyprowadzone do budynku przedszkola i oddane pod opiekę pracownikowi przedszkola. W każdym innym przypadku Przedszkole nie przejmuje odpowiedzialności za dzieci.

26.      Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godziny otwarcia określonej w arkuszu organizacji na dany rok szkolny z uwzględnieniem warunków określonych poniżej.

27.      Z powodów organizacyjnych (podawanie posiłku o godz.830 oraz  prowadzenie zorganizowanych zajęć edukacyjnych z całą grupą po godz.900 zgodnie z ramowym rozkładem dnia), a także ze względu na konieczność przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, w przypadku późniejszej godziny przyprowadzenia dziecka do przedszkola rodzice mają obowiązek poinformować o tym fakcie nauczycielkę danego oddziału telefonicznie lub osobiście do godz.830.

28.      Odbieranie dzieci z przedszkola odbywa się w godz.1230 -1300 dla dzieci przebywających w przedszkolu do godz.1300 oraz od godz.1500 do godziny określonej w arkuszu organizacji na dany rok szkolny jako godzina zamknięcia przedszkola dla dzieci przebywających w przedszkolu dłużej niż 5 godzin dziennie.

29.      W przypadku nieodebrania dziecka do godziny ustalonej jako godzina zamknięcia przedszkola nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić rodziców (prawnych opiekunów) o tym fakcie oraz zapewnić opiekę dziecku do czasu przybycia rodziców.

30.      W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola o zaistniałym fakcie. Dyrektor podejmuje decyzję o powiadomieniu policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami dziecka.

31.      Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem jest następujący:

a)    Dzieci przebywające w przedszkolu są pod opieką nauczycielki, która organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno - wychowawcze zgodnie z realizowanym programem i miesięcznym planem zajęć.

b)   Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe, organizowane w przedszkolu jest pod opieką osoby instruktora prowadzącego zajęcia, zgodnie z podpisaną deklaracją bezpieczeństwa. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w trakcie zajęć dodatkowych ponosi instruktor prowadzący te zajęcia.

Nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne powierzonych jej dzieci.

Każdorazowo nauczycielka kontroluje miejsce przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.

Nauczycielka opuszcza oddział w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.

Nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę innego pracownika przedszkola.

Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna.

Obowiązkiem nauczyciela jest powiadomienie dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np.  temperatura.

W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola, bez względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców poza udzielaniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

§ 5

1.    Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.

2.    Nabór do przedszkola odbywa się według zasad i w terminie określonym przez organ prowadzący.

3.    Listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola są wywieszane do wiadomości  rodziców  zgodnie z harmonogramem naboru do przedszkoli, opracowanym przez organ prowadzący.

4.    Sprawy sporne, skargi i odwołania w pierwszej kolejności rozpatruje dyrektor przedszkola. Od tej decyzji rodzice mogą odwoływać się do organu prowadzącego.

5.    O przyjmowaniu dzieci w ciągu roku szkolnego na ewentualnie zwolnione miejsca decyduje dyrektor przedszkola.

§ 6

1.    Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

1)       nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu;

2)        stałych, agresywnych zachowań dziecka zagrażających zdrowiu i życiu pozostałych wychowanków i niepodjęcie przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu (np. podjęcia terapii lub, gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji); powtarzających się, agresywnych zachowań rodziców dziecka w przedszkolu, łamiących normy współżycia społecznego i zasady zachowania w instytucji publicznej;

3)        ukrytych ciężkich chorób dziecka, nie zgłoszonych przez rodziców,

4)        zalegania z odpłatnością za przedszkole co najmniej 2 miesiące.

2.         W przypadku zamiaru skreślenia dziecka z listy wychowanków w sytuacji opisanej w ust.1 pkt d) dyrektor zobowiązany jest podjąć następujące działania:

1)        zawiadomić rodziców na piśmie o konieczności podjęcia współpracy z przedszkolem w zakresie zmiany zachowań dziecka,

2)        zaproponować rodzicom i dziecku odpowiednią do możliwości przedszkola pomoc,

3)        zawiadomić organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny o zaistniałym problemie i zamiarze skreślenia dziecka z listy wychowanków,

4)        zawiadomić rodziców o podjętej decyzji na piśmie.

3.         Skreślenie następuje na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej. O wspomnianej uchwale dyrektor powiadamia rodziców bądź opiekunów dziecka.

Rozdział V

Wychowankowie Przedszkola

§ 7

1.         Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 2,5 do 5 lat. W wyjątkowych sytuacjach dyrektor może przyjąć dziecko, które w dniu 1 września mają ukończone dwa lata i 6 miesięcy.

2.         Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor właściwej obwodowo szkoły. 

3.         Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach  Dziecka, a w szczególności prawo do:

1)    akceptacji takim, jakie jest,

2)    zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,

3)    opieki i ochrony,

4)    właściwie zorganizowanego procesu edukacji zgodnie z zasadami bezpieczeństwa  pracy umysłowej odpowiadającego jego potrzebom, zainteresowaniom i możliwościom psychofizycznym, zgodnego z tempem indywidualnego rozwoju,

5)    szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,

6)    ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

7)    ochrony i poszanowania jego godności osobistej  oraz własności,

8)    doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami    bezpieczeństwa własnego i innych),

9)    aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,

odkrywania, pobudzania i wzmacniania własnego potencjału twórczego

10)  znajomości swoich praw

4.         Indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.

5.         Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, wydają zespoły orzekające działające przy poradniach psychologiczno – pedagogicznych.

6.      O zaobserwowanych, niepokojących sygnałach dotyczących zdrowia i rozwoju dziecka nauczycielka danego oddziału niezwłocznie powiadamia rodziców.

7.         Po każdorazowej chorobie dziecka rodzice są zobowiązani do przedstawienia nauczycielce danego oddziału zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe  i może uczęszczać do przedszkola.

8.      Wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani do:

1)    jednakowego traktowania wszystkich dzieci i rodziców niezależnie
od ich pochodzenia, stanu majątkowego, wyznania itp.;

2)    prezentowania wzoru kultury osobistej i taktu;

3)    przestrzegania praw dziecka określonych w niniejszym statucie.

9.         W razie otrzymania informacji wskazującej na prawdopodobieństwo nieprzestrzegania praw dziecka ze strony rodziców Dyrektor przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej powiadamia właściwe instytucje takie jak Policja lub Sąd Rodzinny.

10.     Wychowankowie mogą być ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków. Opłatę
za ubezpieczenie pokrywają rodzice.

Rozdział VI

Rodzice – prawa i obowiązki

§ 8

1)        Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka w przedszkolu należy:

1)    przestrzeganie niniejszego Statutu, respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej

      i   Rady  Rodziców.

2)    przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców pełnoletnią osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

3)    terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu,

4)    informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,

5)    niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych

2)        Rodzice mają obowiązek poinformować na piśmie Dyrektora Przedszkola o swojej czasowej nieobecności lub wyjeździe i ustanowionym pełnomocnictwie notarialnym w sprawowaniu opieki nad dzieckiem przez osoby trzecie.

3)        Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są zobowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

4)        W przypadku nie przyprowadzenia dziecka przez rodziców na obowiązkowe zajęcia do  przedszkola Rada Pedagogiczna może podjąć Uchwałę o skreśleniu dziecka z listy  wychowanków.                   

§ 9

1. Rodzice mają prawo do:

1)    zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z koncepcji pracy przedszkola,

2)    uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

3)    uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn i trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

4)    wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji i opinii na temat pracy przedszkola,

5)    wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny.

§10

1.      Współpraca przedszkola z rodzicami oparta jest na wzajemnych uzgodnieniach i obejmuje następujące formy:

1)         konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela lub rodziców z dyrektorem, nauczycielami, specjalistami ;

2)         zebrania grupowe i dni otwarte;

3)         zajęcia otwarte;

4)            zajęcia dla rodziców i dzieci w ramach planów współpracy realizowanych przez poszczególnych nauczycieli.

5)         imprezy środowiskowe;

6)         udział rodziców w uroczystościach;

7)         kierowanie dziecka do specjalistów (logopedy, psychologa itp.);

8)         kąciki dla rodziców , kąciki plastyczne, informacje grupowe,

9)         inne wzajemnie ustalone.

2.         Częstotliwość wzajemnych spotkań rodziców i nauczycielek poświęconych wymianie informacji i dyskusji na tematy wychowawcze zależy od nauczyciela prowadzącego oddział i rodziców.

3.         Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest:

1)         pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i objęcia go natychmiast pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

2)         systematyczne informowanie o dziecku, jego zachowaniach i rozwoju;

3)         uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu działań

4)         wzajemna pomoc w realizacji programów, planów i systemów opracowanych przez nauczycieli.

Rozdział VII

Pracownicy Przedszkola

§ 11

1.         Pracownikami Przedszkola są:

1)                        dyrektor,

2)                        nauczyciele,

3)             nauczyciele – specjaliści:   logopeda,

4)         pracownicy administracji: kierownik gospodarczy, sekretarka ,

5)                       pracownicy obsługi: woźne, pomoc nauczyciela, dozorcy, kucharka, pomoce kuchenne,  szatniarka.

2.         Liczbę pracowników administracji i obsługi oraz liczbę nauczycieli w tym nauczycieli specjalistów co roku zatwierdza organ prowadzący w arkuszu organizacji przedszkola.

3.    Nauczyciele:

1)    Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńczą zgodnie             z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wynik tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.


2)    Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków.

3)    W sytuacji wyższej konieczności nauczyciel może pozostawić dzieci pod opieką innej osoby dorosłej zatrudnionej w przedszkolu.

4)    Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci oraz ich zainteresowania i zdolności, dąży do kształtowania procesów rozwojowych oraz do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy.

5)    Nauczyciel wspiera samodzielne działania dziecka i pomaga w dostrzeganiu problemów rozwiązywania ich, uczy zasad postępowania, umożliwia dokonywanie wyborów, wspiera działania twórcze w różnych dziedzinach aktywności.

6)    Nauczyciel tworzy okazje do pełnienia przez dziecko różnych ról w układach interpersonalnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę dziecka w rodzinie, grupie przedszkolnej oraz w środowisku.

7)    Nauczyciel pomaga dziecku w budowaniu systemu wartości – dobro, prawda, miłość, piękno, przyjaźń.

8)    Nauczyciel uczy dzieci wzajemnego współdziałania i wspomagania w sytuacjach trudnych. Prowadzi zajęcia z zakresu empatii.

9)    Nauczyciel pomaga dzieciom w rozwijaniu odpowiedzialności poprzez samodzielne wywiązywanie się z podejmowanych zadań oraz uczy szacunku do pracy swojej i innych.

10)     W pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciel współpracuje z psychologiem, logopedą oraz innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów.

11)     Nauczyciel planuje i prowadzi pracę dydaktyczną wychowawczą, opiekuńczą; gromadzi dokumentację swojej pracy, ponosi odpowiedzialność za jej jakość.

12)Nauczyciel prowadzi dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje przebieg pracy wychowawczo - dydaktycznej z wychowankami w danym roku szkolnym.     W dzienniku zajęć wpisuje się w porządku alfabetycznym imiona i nazwiska wychowanków, numery telefonów do rodziców, nazwę realizowanego programu wychowania przedszkolnego oraz odnotowuje się obecność wychowanków na zajęciach. Dziennik zawiera ponadto ramowy rozkład dnia danego oddziału uwzględniający czas realizacji programu pracy wychowawczo – dydaktycznej oraz czas zajęć dodatkowych prowadzonych przez specjalistów. Fakt przeprowadzenia zajęć nauczyciel potwierdza własnym podpisem. Dziennik jest zapisem pracy dokonanej. Wpisu dokonuje się codziennie po skończeniu zajęć. Do zapisu można czynić adnotacje ważne dla pracy wychowawczo – dydaktycznej. Nauczyciel prowadzi dokumentację oddziału zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami Rady Pedagogicznej.

13)Nauczyciel  wykorzystuje metody i formy pracy dostosowane do możliwości dzieci w ścisłej współpracy z domem rodzinnym dziecka.

14)     Nauczyciel korzysta w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, doradcy metodycznego, opiekuna stażu i Rady Pedagogicznej. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, uzyskuje wyższe stopnie awansu zawodowego, wykorzystuje nabyte umiejętności w pracy z dziećmi.

15)     Obowiązkiem każdego nauczyciela jest właściwe zaplanowanie zajęć dziecka zgodnie z podstawą programową w trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci.

16)     Obowiązkiem każdego nauczyciela jest prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznych.

17)     Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej nauczyciele pracujący w tej grupie zobowiązani są do przeprowadzenia analizy gotowości szkolnej (diagnozy pedagogicznej) i zapoznania rodziców z jej wynikami.

18)      W uzasadnionych przypadkach nauczyciel opracowuje indywidualny program wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej.

19)     Nauczyciele i specjaliści współdziałają wzajemnie ze sobą oraz z rodzicami dziecka w sprawach wychowania, nauczania i opieki.

20)     Nauczyciel wnioskuje do dyrektora przedszkola o dopuszczenie do realizacji programu wychowania przedszkolnego.

21)     Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego, który po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzeniu przez dyrektora może być realizowany na terenie placówki.

22)     Zgodnie z art. 63 Karty Nauczyciela nauczyciel korzysta w związku z pełnieniem obowiązków służbowych z prawa do ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy państwowych. Organ prowadzący szkołę obowiązany jest z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

23)     Do zadań logopedy w szczególności należy:

a)    diagnoza wad mowy dzieci z przedszkola zgłoszonych przez nauczycieli lub rodziców;

b)   prowadzenie pracy indywidualnej z dzieckiem w celu korekty stwierdzonych wad mowy,

c)    współpraca z  rodzicami i nauczycielami w celu kontynuacji ćwiczeń;

d)   kierowanie dzieci na badania specjalistyczne uzupełniające diagnozę;

e)   prowadzenie instruktażu logopedycznego dla nauczycieli wspomagającego harmonijny rozwój mowy we wszystkich grupach wiekowych;

f)     prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami.

24)      Specjaliści prowadzą dzienniki zajęć specjalistycznych. Do dziennika zajęć specjalistycznych wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona wychowanków, indywidualny program pracy z dzieckiem, a w przypadku zajęć grupowych tygodniowy plan zajęć, tematy przeprowadzonych zajęć, obecność wychowanków na zajęciach. Indywidualną ocenę postępów dziecka, wnioski do dalszej pracy i zadania do współpracy z rodzicami nauczyciel dokumentuje w zeszycie.

25)      Nauczyciel przed nawiązaniem stosunku pracy ma obowiązek przedstawić Dyrektorowi informacje z Krajowego Rejestru Karnego.

 4.   W przedszkolu nie tworzy się stanowiska zastępcy dyrektora. Dyrektor wyznacza spośród członków  Rady Pedagogicznej zastępcę pełniącego obowiązki społecznie. Osoba ta zastępuje Dyrektora w przypadku jego nieobecności.

 5.     W przedszkolu są zatrudnieni pracownicy administracji i obsługi. Podstawowym ich zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymania obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

 6.    Zakresy obowiązków pracowników niepedagogicznych oraz ich szczegółowe zadania ustala dyrektor przedszkola. Zakresy obowiązków wszystkich pracowników stanowią załączniki do Regulaminu Pracy Przedszkola nr 273 i znajdują się w aktach osobowych. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują przepisy Ustawy - Kodeks Pracy i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze.

 7.   Zadania pracowników nie będących nauczycielami

1)    Do obowiązków pracownika administracji zwanego kierownikiem gospodarczym należy:

a)         kierowanie zespołem pracowników obsługi,

b)        prawidłowe zabezpieczenie majątku ruchomego, pieczęci i dokumentacji  przedszkola, środków pieniężnych otrzymywanych do rozliczenia,

c)         sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola;

d)        współdziałanie z dyrektorem w sprawach związanych z utrzymaniem w stanie        używalności pomieszczeń i sprzętu przedszkola /remonty i konserwacje/,

e)        odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie i przygotowanie obiektów przedszkolnych do normalnego funkcjonowania,

f)          nadzorowanie remontów,

g)         zaopatrywanie przedszkola w żywność i sprzęt;

h)        nadzorowanie przyrządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych dzieciom i personelowi,

i)          sporządzanie jadłospisów i raportów żywieniowych, przestrzeganie stawki żywieniowej,

j)          pobieranie opłat od rodziców z tytułu korzystania z usług przedszkola,

k)         prowadzenie magazynów oraz dokumentacji magazynowej i finansowej zgodnie  z obowiązującymi przepisami,

l)          uczestniczenie w ogólnych zebraniach rodzicielskich, naradach roboczych w razie potrzeby – w posiedzeniach rady pedagogicznej i rady rodziców,

m)      uczestniczenie przy kasacji sprzętu i spisie z natury,

n)        prowadzenie ewidencji przedmiotów trwałych,

o)        ścisła współpraca z księgowym w DBFO,

p)        wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z organizacji placówki.

2)    Do obowiązków sekretarki w przedszkolu należy:

a)         prowadzenie zasobów kancelaryjnych

b)        przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji wpływającej oraz przedstawianie jej do dekretacji

c)         rejestrowanie listów zwykłych i poleconych w specjalnie założonym zeszycie.

d)        prowadzenie bazy ofert CV

e)        opracowywanie pism i przepisywanie na komputerze innych pism zatwierdzonych przez dyrektora

f)          przyjmowanie rozmów telefonicznych , przyjmowanie interesantów, udzielanie informacji, a w razie potrzeby kierowanie do właściwych osób według kompetencji.

g)         prowadzenie teczek akt osobowych i spraw kadrowych pracowników

h)        dozorowanie listy obecności pracowników i zeszytu wyjść służbowych

i)          na bieżąco kontrolę zwolnień lekarskich pracowników i przedkłada je w ciągu dwóch dni od otrzymania do DBFO Wola.

j)          dostarczanie i odbieranie dokumentów ze wskazanych przez dyrektora urzędów

k)         zbieranie informacji potrzebnych do opracowywania sprawozdań GUS oraz  raportów SIO

l)          przekazywanie pracownikom poleceń dyrektora

m)      protokółowanie zebrań obsługi prowadzonych przez dyrektora

n)        dozorowanie aktualności książeczek zdrowia i badań pracowników przedszkola

o)        prowadzenie księgi dzieci i absolwentów

p)        prowadzenie  na bieżąco rejestru dzieci uczęszczających do przedszkola

q)        sporządzanie i przesyłanie listy dzieci 6-letnich do szkół rejonowych

r)          dbanie o powierzone mienie oraz zapobieganie wszelkim przejawom marnotrawstwa i nadużyciom

s)         wykonywanie czynności służbowych najlepszej woli i staranności przy pełnym

        wykorzystaniu czasu pracy

t)          przestrzeganie zasad tajemnicy służbowej

u)        przyczynianie się do dobrego imienia placówki poprzez swoją wiedzą fachową oraz

        kulturalny i uczynny stosunek do współpracowników, rodziców i dzieci.

v)         informowanie dyrektora o stanie załatwianych spraw i ewentualnych trudnościach.

w)       załatwianie innych czynności zleconych przez dyrektora.

3)    Do obowiązków kucharki w przedszkolu należy :

a)         przyrządzanie punktualnie zdrowych i higienicznych posiłków,

b)        przyjmowanie produktów z magazynu, kwitowanie ich odbioru w raportach

       żywieniowych i dbanie o racjonalne ich zużycie,

c)         prowadzenie magazynu podręcznego,

d)        utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego i dbanie

       o czystość pomieszczeń kuchennych,

e)        branie udziału w ustalaniu jadłospisów,

f)          zgodne z przepisami przechowywanie prób żywieniowych,

g)         wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji  pracy placówki.

4)    Do obowiązków pomocy kuchennej w przedszkolu należy :

a)         pomoc kucharce w przyrządzaniu posiłków,

b)        utrzymywanie w czystości mebli, sprzętu i naczyń kuchennych oraz pomieszczeń 

        magazynowych,

c)         załatwianie zleconych czynności związanych z zakupem i dostarczaniem żywności,

d)        wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z

       organizacji pracy placówki.

5)    Do obowiązków pomocy nauczycielki należy :

a)         pełnienie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków,

b)        pomaganie nauczycielowi oddziału w przygotowaniu pomocy i rekwizytów do zajęć  zabaw, ćwiczeń i gier,

c)         czynne uczestnictwo w zajęciach i zabawach z dziećmi prowadzonych przez

        nauczyciela,

d)        utrzymanie czystości w przydzielonych pomieszczeniach,

e)        wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora i kierownika

        gospodarczego.

6)    Do obowiązków woźnej i starszej woźnej przedszkola należy :

a)         utrzymywanie czystości w powierzonych pomieszczeniach zgodnie z wymogami  i przepisami SANEPID-u,

b)        pełna obsługa przy posiłkach /podawanie, sprzątanie, zmywanie/,

c)         rozkładanie i składanie leżaków,

e)        pomoc dzieciom w wykonywaniu czynności samoobsługowych,

f)          spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci,   poleconych przez nauczyciela oraz innych, wynikających z rozkładu dnia,

g)         pomoc w czynnościach porządkowych podczas prowadzenia przez nauczyciela zajęć,

h)        uczestniczenie w wycieczkach i spacerach poza terenem przedszkola,

i)          czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci,

j)          wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora i kierownika gospodarczego wynikających z organizacji pracy.

7)    Do obowiązków dozorcy i starszego dozorcy przedszkola należy :

a)         otwieranie i zamykanie przedszkola,

b)        codzienna kontrola zabezpieczenia przed pożarem i kradzieżą,

c)         utrzymywanie porządku i czystości na terenie przedszkola oraz terenu należącego do   przedszkola,

d)        pilnowanie, aby na terenie przedszkola nie przebywały osoby nieupoważnione,

e)        dbanie o odpowiedni stan techniczny budynku oraz maszyn i sprzętu w przedszkolu,

f)          utrzymanie porządku w pomieszczeniach piwnicznych i innych przydzielonych    pomieszczeniach,

g)         sprzątanie terenu wokół przedszkola,

h)        odśnieżanie dojść i wjazdów do budynku,

i)          grabienie liści,

j)          czuwanie i zabezpieczanie mienia przed zniszczeniem i kradzieżą,

k)         całkowita odpowiedzialność za mienie przedszkola w czasie pełnienia dyżuru,

l)          systematyczne kontrolowanie obiektu, zgłaszanie awarii wodno – kanalizacyjnych i elektrycznych,

m)      dbanie o stan sprzętu sportowego oraz zabawek w pomieszczeniach i w ogrodzie, (wykonywanie drobnych napraw w budynku i na terenie przedszkola, a także sprzętu  i  zabawek),

n)        dbałość o powierzone urządzenia i narzędzia pracy,

o)        wykonywanie prac związanych z utrzymaniem w należytym stanie ogrodu     

p)        przedszkolnego – troska o roślinność,

q)        w czasie wakacji i remontów usuwanie z pomieszczeń mebli i sprzętu, należyte ich zabezpieczenie,

r)          dokonywanie zakupów artykułów spożywczych oraz innych artykułów, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedszkola,

s)         pomoc kierownikowi gospodarczemu w zaopatrywaniu przedszkola, uczestniczenie w większych zakupach,

t)          wykonywanie zleconych przez dyrektora prac administracyjnych, które wynikają z organizacji przedszkola.

8)    Do zadań szatniarki należy:

a)         utrzymywanie w czystości pomieszczeń szatni i pomieszczeń do nich   przynależących,   uzupełnianie mydła, ręczników jednorazowych, ochraniaczy na buty

b)        dyżurowanie w szatni w czasie odbierania dzieci,

c)         pomoc przy rozbieraniu i ubieraniu dzieci,

d)        pomoc przy myciu rąk , korzystaniu z toalety ogrodowej,

e)        pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających,

f)          wydawanie dzieci tylko rodzicom lub upoważnionym osobom,

g)         obsługiwanie telefonu w holu,

h)        wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora lub osobę upoważnioną  wynikających z organizacji pracy przedszkola.

9)    Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

10)     Wszyscy pracownicy mają obowiązek zapoznania się z przepisami prawa wewnętrznego obowiązującego na terenie przedszkola.

11)     Na terenie przedszkola podczas wykonywania czynności służbowych pracownicy nie korzystają z telefonów komórkowych i innych urządzeń. W przypadku wyższej konieczności dopuszcza się skorzystanie z ww.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 12

1.    Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej –   nauczycieli, rodziców i dzieci, pracowników administracji i obsługi.

2.    Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala
 się:

1)        wyłożenie Statutu w miejscu dostępnym dla wszystkich rodziców – w szatni.

2)        udostępnianie statutu przez Dyrektora Przedszkola na życzenie osób zainteresowanych.

§ 13

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

§ 14

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z aktualną instrukcją kancelaryjną i odrębnymi przepisami.- zgodnie z instrukcją kancelaryjną

§ 15

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 16

Wszelkie zmiany niniejszego statutu mogą zostać wprowadzone na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

§ 17

1.    Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Pedagogiczną Przedszkola nr  273 w Warszawie.

2.    Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc prawną dotychczas obowiązujący Statut Przedszkola nr 273 w Warszawie.

 

Warszawa, dnia 30 września 2009 r.SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE
Uprzejmie informujemy, że opłaty za miesi±c CZERWIEC 2012r. będ± Państwo wnosić w następuj±cych terminach:

03.07.2012r (wtorek)
godz. 14:30 - 17:00

04.07.2012r (¶roda)
godz. 07:00 - 09:30
oraz
godz. 14:30 - 17:00

Prosimy o przygotowanie drobnych monet tzn. 5zł, 2zł,1zł

Jednocze¶nie informujemy, że w miesi±cu lipcu 2012r będziecie Państwo uiszczać opłaty z tytułu żywienia, zajęć dodatkowych, pobytu dziecka w przedszkolu oraz dobrowolnej składki Rady Rodziców.
Z góry dziękujemy, za dostosowanie się do wymienionych terminów.


Kierownik Gospodarczy
Katarzyna Kalinowska
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2006 Przedszkole 273